ส่วนนิทรรศการจัดแสดง

นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวการก่อตั้งและการบุกเบิกภารกิจของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งเริ่มดำเนินการในฐานะ โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ เมื่อปี ..2517” โดยมีผู้ก่อตั้ง คือ ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล เหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งเกิดปัญหาระหว่างรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย เนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างคนกลุ่มต่างๆ
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ในช่วงหลังปี .. 2500 รัฐบาลจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างมั่นคง แต่มีอุปสรรคที่สำคัญคือการขาดความเข้าใจในภาษาของกันและกัน การเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ นำไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อติดต่อสื่อสารและทำความเข้าใจผู้คนในกลุ่มคนซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ทั้งภาษาชาติพันธุ์ต่างๆ และภาษาของผู้คนในเอเชียอาคเนย์ และได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทการศึกษาวิจัย การจัดทำพจนานุกรมและสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ และยังได้พัฒนาให้มีภารกิจสำคัญในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา และในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ต่อมาสถาบันฯ ได้มีพันธกิจการทำงานและดำเนินการศึกษาวิจัยในขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวภารกิจการทำงานของศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต โครงการแผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย และสถาบันฯ ยังมีภารกิจสำคัญในการศึกษาวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมุ่งบูรณาการความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ ลดช่องว่างของผู้คนที่มีวัฒนธรรมที่ต่างกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สถาบันฯ มีผลงานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธ์ งานวิจัยโลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย งานวิจัยเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จีน และอินเดีย เช่น งานวิจัยโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในจีน และงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ศึกษาความเป็นอยู่ การแพทย์พื้นบ้าน การดนตรี และการละเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งการวิจัยทางด้านพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและวิธีวิทยาต่างๆ ทางด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการด้านบริการวิชาการแก่สังคม
การให้บริการและเผยแพร่เอกสาร ตำรา สื่อต่างๆ ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม จัดการบรรยายทางวิชาการ การฝึกอบรม และการจัดสัมมนาความรู้ต่างๆ และจัดยังกิจกรรมทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีไทย

นิทรรศการหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง ผ่านส่วนประกอบต่างๆ เช่น ทางเข้าหมู่บ้าน ใต้ถุนบ้าน พื้นที่ภายในบ้าน หลังบ้าน และลานบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงให้เห็นการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีทั้งความคล้ายคลึง ความแตกต่าง และเอกลักษณ์อันหลากหลายของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในแผ่นดินไทย

มุมกิจกรรม (kid’s corner) ประกอบด้วย การเล่นตุ๊กตากระดาษแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ การระบายสีชุดชาติพันธุ์ การวาดภาพ และการเขียนสิ่งต่างๆ ลงบนกระดาษเพื่อบอกเล่าประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นที่มีต่อนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์

All Rights Reserved